Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA SP65 W KRAKOWIE – MIEJSCE, KTÓRE DA SIĘ LUBIĆ!

Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
im więcej zabawy, tym więcej nauki”.
GLENN DOMAN

 

 

 

 

 Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja są ściśle związana z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy).

Głównym zadaniem, tego miejsca, jest organizacja czasu wolnego Uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci.
Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z Uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i pracę dydaktyczną z dzieckiem.

W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.


PAMIĘTAJMY, ŻE WŚRÓD LUDZI UŚMIECHNIĘTYCH, KOLEŻEŃSKICH I UPRZEJMYCH WSZYSCY CZUJEMY SIĘ LEPIEJ!

REGULAMIN ŚWIETLICY W PIGUŁCE


REGULAMIN ŚWIETLICY


PLAN PRACY ŚWIETLICY 2020/2021


Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków
  do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie
  i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
 • współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

W naszej świetlicy stawiamy na bezpieczeństwo, normy i zasady społeczne, szacunek, tolerancję, rozwiązywanie problemów, rozmowy, zrozumienie, uśmiech, poczucie humoru i miłą atmosferę !